Hutba

3 Stvari koje ne mogu zašititi srce vjernika

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatima kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.
Nakon smrti Allahovog Poslanika a.s. njegova supruga Aiša r.a. je bila upitana, koju je dovu Poslanik a.s. najčešće učio: Od čestih dova Allahovog Poslanika, a.s.  bila je:
“…Allahumme, ja Mukallibel-kulub, sebbit kalbi ‘ala dinike! – Allahu moj, o Ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u Svojoj vjeri!”
 
Ništa što je lijepo na ovome svijetu, a sa čim je nas Gospodar zadovoljan, ne može zasititi srce vjernika. Da li to bio namaz, post, zekat, rad za Zajednicu muslimana, pomaganje unesrećenih i siromašnih..itd. vjernik musliman u svakom novom danu se trudi da bude bolji pokorniji Allahov rob jer se nada nagradi na Sudnjem danu.
 
Mi ćemo u današnjoj hutbi govoriti o jednom hadisu Allahovog Poslanika a.s. u kojem se spominju tri stvari koje ne mogu nikada zasititi srce vjernika.
Prenosi se od Ibn Mesud r.a. a on od svoga oca da je Vjerovjesnik a.s. kazao:Neka Allah ucini blistavim čovjeka koji čuje moj govor,razumije ga i zapamti pa ga prenese onome ko ga nije čuo. Mnogo je onih koji prenose znanje onima koji su znaniji od njih. Tri stvari ne mogu nikada zasititi srce vjernika: Da sve radi iskreno u ime Allaha, da upućuje savjete muslimanskim prvacima, i da bude ustrajan u džematu muslimana. Uistinu njihove dove ih okružuju.”

1. Da sve radi iskreno i iz ljubavi u ime Allaha

A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju i da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju. (El Bejjine 5.)
O ovoj temi je doista teško govoriti, jer smo najviše u deficitu kada je to u pitanju. Iskrenost je jedan od uslova da bi Allah primio neko djelo.To znaci da nas nijet bude ispravan i usmjeren samo radi Allaha i Njegovog zadovoljstvo.
Naši dobri prethodnici su misiju islama predali nama u amanet, hoćemo li mi imati snage da je ponesemo to je na nama. Svaka generacija ima svoju dužnost.
Rekao je neko od naših prethodnika: Vi ste na granicama islama pa ne dozvolite da se islamu naudi s vaše strane.
Ulema kaže:  Prvi pokazatelj Allahove ljubavi prema nekome jeste da li je došao slušati Allahovu riječ, drugi pokazatelj je učenje Kur’ana, i treći pokazatelj Allahove ljubavi prema njemu je ako rob ima iskušenja.
Mnogi ljudi nažalost danas  ne žive sa Allahom. Drugo je vjerovati a drugo živjeti sa Allahom. Kada živiš danas 24 sata s kime želiš da budeš i o čemu to najviše pričaš, šta je u tvojim prsima, serija, igrica, auta, to je ono sa čim živiš i to se ne može pomiješati sa Allahom i ljubavi prema njemu. Ko je to u mome srcu.?
Neki Alim je volio neku djevojku, toliko da je ona umrla bez nekog posebnog uzroka, ali je on skontao da je nju volio više od Allaha. Da bi sebe kaznio nikada se više nije oženio.
Kaže se: Kada bi ljudi Allaha voljeli kao što se djevojka voli postali bi evlijje.
Ebu Bekr kaze: Kamo sreće da sam ptica, zivi jede, prelijeće sa stabla na stablo i nema obračuna na Sudnjem danu

2. Da upućuje savjete muslimanskim vladarima

Neki vladari naši prethodnici su imali svoje savjetnike alime, bogobojazne ljude od kojih su tražili da ih svakodnevno posjećaju na Allaha dz.s.U vrijeme Ebu Bekra i Omera r.a.Alija r.a. je bio glavni savjetnik halifa i ljudi i zbog dobrog poznavanja vjere uživao je veliko poštovanje. Abdullah ibn Abbas kaže: Ako bi nam Alija nesto potvrdio nebi trazili potvrdu ni od koga drugog. Muhammed a.s. kaže: Ako sam ja grad islama Alija r.a. je kapija na njemu…
Od Rukajje Temima se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Vjera je savjet“  ponovivši to 3 puta. Od Allaha, Njegove Knjige,Njegova Poslanika,vodama muslimana i običnim ljudima.
El Hatabi kaze: Definicija nasihata jeste željeti svako dobro onome koga savjetuješ.

3. Da bude  ustrajan u džematu muslimana (uistinu njihove dove ih okružuju)

Ovdje se misli prvenstveno na obavljanje pet dnevnih namaza, sto udaljava muslimana od oponašanja i slijeđenja munafika, kojima je najteži namaz sabah i jacija.
Abdullah ibn Mesud r.a.  kaze: U moje vrijeme je od džemata odstupao samo munafik čije je licemjerje bilo općepoznato…
Ovdje se misli i na svaki drugi angažman koji jaca i doprinosi prosperitetu i napretku te jačanju zajednice muslimana.
Da li smo dovoljno aktivni na namazima, na promocijama knjiga,na raznim manifestacijama koje nam priređuje nasa zajednica. Čuvajmo jedan drugog, čuvajmo čast brata muslimana I pored svih iskušenja i poteškoća kroz koje prolazimo ipak smo mi najpreči jedni drugima.
Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da bude na pomoći svim ugroženim muslimanima ma gdje bili i podari im skoru i konačnu pobjedu, da ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, učini onima koji će uspostavljati red i sprječavati nered na Zemlji, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nas učini istinskom braćom, koja će jedni drugima praštati i upućivati iskrene dove za popravljanje našeg stanja.
 
Hutba džemat IKC Grac 04.03.2016
Imam i hatib: Ibrahim ef. Šišić

Hutba o implementaciji zakona o porezu na nepokretnosti i zakonu o premjeru i katastru RS-a

Hvala Allahu Uzvišenom koji je stvorio Zemlju i sve što je na njoj i Koji je bogatstva i blagodati zemlje nama ljudima  na povjerenje i korištenje darovao. Molimo Ga za blagodati ovoga i budućega svijeta. Neka je Božiji blagoslov i mir na Njegovog izabranika Muhameda a.s., neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i  po vrlinama poznate njegove ashabe.

Na Oprosnome hadžu Vjerovjesnik alejhis-selam obraćajući se skupinama muslimana i ostavljajući im najvažnije životne poruke je između ostaloga rekao:“ Vaša imovina, vaš ugled i vaši životi nepovredivi su jedan drugome, kao što je nepovrediv ovaj dan, u ovom vašem mjesecu i u ovom vašem gradu.“

Na prvom mjestu u ovom hadisu Allahov Poslanik, neka je na njega mir i blagoslov Božiji spominje nepovredivost i neprikosnovenost našeg imetka. Niko nema pravo da se neodgovorno i rasipnički odnosi prema imetku kojeg posjeduje, kao što je strogo zabranjeno na nezakonit i nedozvoljen način prisvajati i uzimati imetak drugih ljudi.

Svaki imetak je važan jer čovjeku omogućava stabilan i normalan život, ali je bez sumnje najvažniji i najtrajniji imetak sama zemlja koja je istovremeno mjesto sa kojeg se hranimo i mjesto na kojem gradimo. Sva ljudska egzistencija je neodvojiva od zemlje. Prema Kur’anskom ajetu, od zemlje je stvoren prvi čovjek na zemlji, sjeme za svoje nasušne potrebe čovjek sije i žanje na plodnim oranicama zemlje; na zemlji čovjek podiže svoje kuće i stanove i najzad čovjek će biti vraćen svojoj  zemljanoj materiji od koje je njegov praotac Adem oblikovan i stvoren.

Zato je po islamskom učenju nedopustiva nebriga i nemar prema zemlji koju posjedujemo.

Allahov poslanik Muhamed a.s. opominje: „Ako neko ima zemlju, nek je obrađuje ili neka je da na korištenje svome bratu.“

Koliki je  grijeh zapustiti i ne koristiti obradivo zemljište, još je veći i pogubniji grijeh zemlju koja je naše vlasništvo prodavati u bescijenje i zbog različitih političkih pritisaka i smicalica pristajati na trajno i  nezakonito uzurpiranje  naše zemlje.

Nažalost, upravo to se često dešavalo u našoj burnoj povijesti. Oduzimanjem bošnjačke zemlje kroz razne vidove agrarne reforme i nacionalizacije nastojalo se potpuno socijalno i ekonomski uništiti zemljoposjednike muslimane, jer bi time Bošnjaci ujedno bili i nacionalno i politički podjarmljeni i marginalizirani.

Svjedoci smo da je u zadnjem agresorskom ratu na BiH sa svojih ognjišta protjeran veliki broj stanovnika Bošnjačke nacionalnosti. Protjerivanja su bila praćena ubijanjem i zarobljavanjem. Anexom 7 Dejtonskog sporazuma predviđena je implementacija procesa povratka, odnosno vraćanje svih na svoje prijeratno prebivalište. Međutim, u praksi toga nije bilo i na sasvim drugi način povratnici koji su se vratili ili koji su imali nijet da se vrate u svoje prijeratne domove bili su prepušteni sami sebi. Prepušteni su da tamo sami sebi osiguravaju uvjete za život i egzistenciju. Svjedoci smo također da se veći broj Bošnjaka iz straha, ekonomskih ili nekih drugih razloga, nije vratio niti se može vratiti u svoje prijeratno prebivalište.

Enitetske vlasti Republike Srpske su na razne načine pokušavali i dalje pokušavaju da stvore sve preduslove da područja sa kojih su Bošnjaci protjerani ostanu etnički čista. U tome ih je sprečavala imovina Bošnjaka, jer bez obzira da li su se Bošnjaci vratili ili ne, vlasnici su imovine u tim područjima, tj. vlasnici grunta. Zbog toga su vlasti RS-a pristupile drugom metodu etničkog čišćenja. U posljednjih nekoliko godina vlast je usvojila set zakonskih propisa kojima se tretira imovina u tom entitetu. Cjelokupno gledajući i analizirajući tok implementacije tih zakona može se konstatovati da su Bošnjaci u krajnje nepovoljnom položaju kada je u pitanju zaštita njihove imovine. Ovo je naročito izraženo ako se uzmu samo dva zakonska  propisa i to: Zakon o premjeru i katastru i Zakon o porezu na nepokretnost.

Ovih dana Narodna skupština RS-a je usvojila izmjene i dopune Zakona o porezu koje su dodatno otežale položaj imovine Bošnjaka u Republici Srpskoj. Naime, poznato je da je  2012. godine stupio na snagu Zakon o porezu na nepokretnost po kojem su svi obavezani da plaćaju porez na nekretnine. Izmjenama navedenog Zakona, poreskom računu se dala snaga izvršne isprave što znači da usljed neplaćanja poreza na nekretnine Poreska uprava RS-a može odmah pokrenuti pitanje prinudne naplate poreza ili stavljanje hipoteke na nekretnine. Neshvatljivo je da će Poreska uprava zbog neplaćanja nekoliko desetina maraka poreza stavljati hipoteku na nekretninu ili pokrenuti proceduru prinudne naplate. Ali, eto, i to je izgleda moguće.

Budući da je usljed agresije na BiH veliki broj ljudi iseljen iz BiH postoji velika vjerovatnoća da zbog fizičke nemogućnosti neće svi na vrijeme moći platiti račun, a što znači da je njihova imovina automatski ugrožena. Osim toga, Zakonom je ustanovljena i kamata za neplaćanje računa koja se obračunava na dnevnoj bazi tako da je veoma izvjesno da usljed neplaćanja računa zbog kamate isti bude svakodnevno povećan. Imajuću u vidu navedno, kao i Kur’ansko-Hadiske tekstove koji govore o odgovornosti za vlastitu imovinu, želimo apelovati na sve Bošnjake da redovno prate sve aktivnosti vezano za svoju imovinu,  da se redovno raspituju i preuzimaju svoje poreske račune, da ističu eventualne prigovore i žalbe na poreske račune i na kraju da plaćaju porez na nekretnine. Obzirom da je Zakon donesen i da je implementacija u toku, nismo u mogućnosti u ovom trenutku osporiti predmetni Zakon. Bez obzira što isti dovodi Bošnjake u nepovoljniji položaj moramo ga poštivati, jer ako ga ne budemo poštivali sami sebi ćemo napraviti veću štetu, a to je dovođenje naše imovine, imovine naših očeva i djedova u nepovoljan položaj, a možda i do nestanka. Za sve one u dijaspori koji na vrijeme ne mogu dobiti svoj poreski račun, a samim time ne mogu ni istaći eventualan prigovor ili žalbu preporučujemo da ovlaste nekog svog prijatelja, rođaka ili komšiju koji u njegovo ime može uložiti prigovor ili platiti poreski račun.

Drugi Zakon koji dovodi imovinu Bošnjaka u težak položaj jeste Zakon o premjeru i katastru. Najvažniji segment Zakona odnosi se na uspostavljanje novog premjera odnosno novog katastra jer se stari premjer stavlja van snage. Uspostavljanje novog premjera, odnosno novog katastra vrši se kroz javno izlaganje nekretnina. Za svakog Bošnjaka koji ima imovinu na području RS-a veoma je važno da učestvuje u javnom izlaganju za svoje nekretnine. Ukoliko se ne učestvuje Zakonom je određeno da će novi premjer biti uspostavljen u skladu sa informacijama kojim raspolaže Uprava, a u tom slučaju pitanje imovine može biti nepovoljno riješeno za Bošnjake. Poslije toga je moguće samo pokrenuti upravne sporove za rješavanje pitanja nekretnina. Također, ponovo postoji realna opasnost da Bošnjaci na vrijeme neće dobiti poziv za izlaganje, naročito oni u dijaspori. Ukoliko na vrijeme ne dobiju poziv neće na vrijeme moći ni učestvovati na izlaganju što znači da neće moći na adekvatan način zaštititi svoju imovinu.

Zbog toga je važno da svaki Bošnjak koji ima imovinu u RS-u, putem interneta ili direktno, prati aktivnosti područnih uprava i da se informira o datumu izlaganja njegovih nekretnina. Ukoliko je on spriječen neka ovlasti prijatelja, rođaka ili komšiju koji će u ime njega obavljati te poslove. Prije samog izlaganja potrebno je da se informira o stanju svoje imovine, u katastru i gruntu izvadi zemljišnu dokumentaciju, eventualno obiđe svu svoju imovinu, utvrdi da li je neko možda uzurpirao njegovu imovinu kako bi mogao prilikom izlaganja istaknuti eventualne prigovore. Ovo je naročito važno za gradska područja gdje je veliki broj bošnjačke imovine zauzet i uzurpiran od strane drugih lica.

Ovo navedeno moramo shvatiti krajnje ozbiljno kako ne bi doživjeli sudbinu mnogih naroda koji su gubitkom imovine izgubili svoju domovinu!

Onaj ko posjeduje grunt, on postoji kao narod, sve ostalo je fikcija. Mi nemamo pravo odustati od svoje imovine koju su naši prethodnici marljivo i uz veliku muku stjecali. Nebriga o vlastitoj imovini je svojevrsna izdaja predaka, nacije i države. Pred Uzvišenim Stvoriteljem bit ćemo dvostruko odgovorni za našu zemlju. Jedna je ovozemaljska odgovornost, jer braneći svoju zemlju od nestanka mi na najbolji način branimo svoj biološki opstanak i pravo na život i sretniju budućnost. Na ahiretu ćemo biti pitani za imovinu kako smo je stekli i u šta smo je potrošili, a zemlja je naše neizmjerno bogatstvo koje nikada nije izdalo i iznevjerilo svoga savjesnog i odgovornog vlasnika. „Kuću nam mogu spaliti, pokretnu imovinu odnijeti i opljačkati, ali našu dragu i rodnu grudu uz Božiju pomoć ne mogu oteti sve dok se za nju svim dozvoljenim sredstvima i do posljednjeg našeg životnog daha hrabro i dostjanstveno  borimo. „Rekao je jedan mislilac: „Da bi zlo nadvladalo dovoljno je da dobri ljudi ne urade ništa.“ Gospodaru naš, molimo Te za pomoć i prisebnost u postupcima našim. Naoružaj nas strpljenjem, učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji nevjeruje!

 

Vakufska direkcija

Scroll to Top